સાધમિર્ક એટલે કોણ?

સાધમિર્ક એ પુણ્યની વાવડી છે ! પુણ્યની પરબ છે ! એ વાવડીમાં લોટો જબોળીયે કે પુણ્યરૂપી પાણી ભરાઈને આવે. સાધમિર્કને નિરાઘાર અને બિચારો ગણી ઓથ આપવાની વાત નથી પણ એ તો પરમાત્માએ સ્થાપેલા ચતુર્વિધ સંધના અનુયાયીની ભક્તિ અને સેવા છે. ગરીબ પણ સાધમિર્કની દયા નથી ખાવાની, ભક્તિ કરવાની છે. કેમકે એ દેવ-ગુરૂ અને ધર્મની મુડીથી શ્રીમંત છે. સાધર્મિકોનો સંયોગ કોઈ મહાન પુણ્યોદયે મળે તેથી મળેલી તકનો સદ્ઉપયોગ કરી સાધમિર્કની ભક્તિ કરવી જોઈએ. અને સાધમિર્કની સાચી કિમંત સમજવી જોઈએ. Continue reading

Ashta Prakari Puja (Eight Symbolic Offering Prayer)

  • Jal Puja (Water)

Water Symbolizes the life's ocean of birth, struggle and death. Every living being continuously travels through the cycles of birth, life, death and misery. This prayer reminds the devotee to live with honesty, truth, love and compassion toward all living beings.
  • Chandan Puja (Sandal-wood)

Sandal wood paste symbolizes Right Knowledge. The devotee reflects on Right Knowledge with clear, proper understanding of reality from different perspectives.
  • Akshat Puja (Rice)

One cannot grow rice plants by seeding with household rice. Symbolically it means that rice is the last birth. With this prayer, the devotee strives to make all effort in this life to get liberation.
  • Pushpa Puja (Flower)

Flowers symbolize Right Conduct. The devotee remembers that conduct should be like a flower that provides fragrance and beauty to all living beings without discrimination.
  • Naivedya Puja (Coconut)

With this prayer, the devotee strives to reduce or eliminate attachment.
  • Deep Puja (Oil Lamp)

The flame of the oil lamp represents pure consciousness or a soul without any karmic bondage. The devotee is reminded to follow the five major vows so as to attain liberation.
  • Dhup Puja (Incense)

The incense stick symbolizes renunciation. While burning itself, it provides fragrance to others. This reminds the devotee to live life for the benefit of others, which ultimately leads to liberation.
  • Fal Puja (Fruit)

Fruit symbolizes moksha or liberation. The devotee is reminded to perform duties without any expectation and have love and compassion for all living beings so as to attain the ultimate fruit,moksha.

Bhagwan Mahavir Swami’s Message

संपूर्ण विश्व में एकमात्र जैन धर्मं ही इस बात में आस्था रखता हैं की प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान हैं. अर्थात भगवन महावीर स्वामी की तरह ही प्रत्येक व्यक्ति जैन धर्मं का ज्ञान प्राप्त करके उसमे सच्ची आस्था रखकर, उस अनुसार आचरण (कर्म) करके बड़े पुण्योदय से उसे प्राप्त दुर्लभ मानव योनी का 'एक मात्र सच्चा व अंतिम सुख' संपूर्ण जीवन जन्मा-मरण के बंधन से मुक्त होने वाले कर्म करते हुए मोक्ष महाफल पाने हेतु कदम बढ़ाना तथा उसे प्राप्त कर वीर महावीर बन दुर्लभ जीवन की सार्थक कर सकता है जियो और जीने दो : भगवन महावीर स्वामी द्वारा इस सन्देश में संपूर्ण जैन धर्मं का आधार व्यक्त किया गया हैं. भगवान महावीर स्वामी ने हमें अहिंसा का पालन करते हुए सत्य के पक्ष में रहते हुए किसी के हक को मारे बिना किसी को सताए बिना, अपनी मर्यादा में रहते हुए पवित्र मन से, लोभ लालच किये बिना, नियम से बंधकर सुख दुःख में समभाव में रहते हुए आकुल व्याकुल हुए बिना धर्मसंगत कर्म करते हुए 'मोक्ष पद' पाने की और कदम बढ़ते हुए दुर्लभ जीवन को सार्थक बनने का दिव्य सन्देश दिया हैं क्या आपने वीर महावीर स्वामी बनने के पथ पर कदम बड़ा दिए हैं या यूँही दुर्लभ जीवन के बहुमूल्य पल गँवा रहे हो? जागो भाई जागो, फिर मौका मिले न मिले. भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती एक बार फिर हमें अपने ही कल्याण हेतु जगाने आ गयी है. हमें इसे बड़े धूम धाम हर्षोल्लास के साथ मानते हुए अपने कल्याण का सूत्रपात इस पावन पवित्र दिवस से प्रारंभ कर देना चाहिए. Bhagwan Mahavir Swami's Message : भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती, birth anniversary of Mahavir Swami, Mahavir Swami, Upadhyay Shri Urjayant sagar Ji maharaj -

Mahavir Bhagwan's Message:

Wake up Brother, rare or precious moments of life are lost? Wake up Wake up brother, then do not get a chance,, follow the non-violence and truth, growing rare step of becoming a meaningful life has divine message, Live and let live: This message by Mahavir Swami, has expressed the basis of Jain Dharma. All over the world only in the Jain Dharma faith in this matter that Every soul has power to be god.